Einingsleiar Rektor

Sykkylven kommune har ledig 100% fast stilling som rektor ved Sykkylven ungdomsskule og opplæringssenter frå 01.08.18.

Sykkylven ungdomsskule og opplæringssenter er ei eining under felles leiing.
Ungdomsskulen har ca. 300 elevar på 8.-10. trinn. Skulen har for tida om lag 45 tilsette og er organisert med eitt team med teamleiar på kvart trinn. Skulen har tilsett merkantilt personale, miljøterapeut og IKT-ansvarleg. Det siste året har satsingsområda vore klasseleiing og lesing i alle fag gjennom ungdomstrinn i utvikling.
Opplæringssenteret ligg vegg-i-vegg med ungdomsskulen, og har ansvar for norskopplæring for innvandrarar og opplæring spesielt organisert for vaksne (kap. 4A i opplæringslova). Avdelinga har dette skuleåret 8 tilsette.
Administrative ressursar er fordelt på rektor, assisterande rektor samt avdelingsleiar for opplæringssenteret.
Første byggetrinn i ny ungdomsskule var ferdig i 2001 og sistebyggetrinn vart fullført i 2008.

Arbeidsoppgåver

Vi søkjer ein leiar som:
– inspirerer og motiverer dei tilsette til kvalitativt godt fagleg og pedagogisk arbeid og utviklingsarbeid
– er opptatt av relasjonar og samarbeid mellom tilsette, elevar og føresette
– er kvalitetsorientert og opptatt av effektiv ressursbruk og gode resultat
– har fokus på involvering, tydeleg kommunikasjon og god gjennomføringsevne
– utøver god personal- og økonomileiing
– sørgjer for at skulen blir driven i samsvar med både lokale og sentrale politiske føringar

Kvalifikasjonar

Vi søkjer etter ein person som:
– har pedagogisk utdanning og erfaring, utdanning i skuleleiing vil bli vektlagt
– har leiarerfaring, samt erfaring frå administrativt arbeid,
– har god erfaring med kvalitetsutvikling og pedagogisk utviklingsarbeid
– kan vise til resultat i høve til leiing og endringsarbeid

Personlege eigenskapar

Vi ser etter ein rektor med stort engasjement og arbeidskapasitet.
Som rektor må du kunne:
– sette elevane si læring og læringsresultat i sentrum for skulen sitt arbeid
– vise at mestringsorientert leiing kan skape eit utviklande pedagogisk fellesskap
– tydeleggjere visjonar for skulen sitt utviklingsarbeid
– motivere tilsette og elevar til å skape eit godt lærings- og arbeidsmiljø
– ta initiativ til pedagogisk og administrativ nytenking, og til å gjennomføre nødvendige endringar
– vise nødvendig personleg kompetanse og «eignaheit» til stillinga

Vi tilbyr

Tilsetting i samsvar med offentleg avtaleverk;
– løn etter avtale/tariff
– obligatorisk tenestepensjonsordning med gunstige lånevilkår
– gode forsikringsordningar

Spesielle krav til stillinga

Den som vert tilsett må levere politiattest av nyare dato, jf. opplæringslova § 10-9.
Lenke til skjemaside: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Søknad

Sykkylven kommune nyttar elektronisk søknadsbehandling og vi ber derfor om at du nyttar elektronisk søknad.
Har du behov for hjelp til utfylling av søknaden, så ta kontakt med Servicetorget, tlf. 70 24 66 66
Alle som søkjer stilling skal sende vitnemål og attestar til Sykkylven kommune, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven.

Kontakt:

 • Bjørnar Midtbust
  bjornar.midtbust@sykkylven.kommune.no
  911 88 686
  712 46 554
 • Pedagogisk rådgjevarMonica Søvik Hjelmevoll
  monica.hjelmevoll@sykkylven.kommune.no
  952 09 562