Jungiansk Type Index (JTI)

Den Jungianske Type Index (JTI) er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy, dvs den sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten at dette innebærer noen sortering i “bra” eller “mindre bra”.

JTI er basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om psykologiske typer, videreutviklet av Ringstad og Ødegård. JTI er enkel å bruke og lett å forstå. Den gjør det mulig å si noe om hva som er typisk for en person, dvs hva som faller naturlig for personen å gjøre (personens preferanse) i en gitt situasjon, uten at personen nødvendigvis behøver å opptre likt hele tiden.

JTI er nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt “finner tonen” med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med.

JTI er verdifull ved blant annet:

 • Karriereutvikling og karriererådgivning
 • Teamutvikling
 • Lederutvikling
 • Ledelsesrådgivning
 • Arbeidsmiljøutvikling
 • Konflikthåndtering
 • Kompetanseutvikling / personlig utvikling
 • Yrkesvalg
 • Læringsstil


JTI måler menneskers preferanser langs fire “hovedlinjer” (dimensjoner) i personligheten, med 8 preferanser fordelt på de 4 dimensjonene.

 

 

 

 

 Lederverktøy

Det er utviklet manualer og veiledningsbøker til praktisk bruk i ledelse, samarbeid og kommunikasjon.

Typeforståelse

Boken “Typeforståelse” inngår som pensum ved  delfaget i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen. Boken er på ca 70 sider.

Teamkompass

Teamkompasset bygger på preferanser.  Heftet er et praktisk verktøy for å øke bevisstheten om samarbeidsfaser, typologier og gruppedynamikk.

Ledertyper

Ledertyper beskriver preferansene i relasjon til lederrollen, og illustrerer videre preferansenes betydning gjennom konkrete case-beskrivelser. Ytterligere case-beskrivelser nyttes for å belyse andre sentrale poenger knyttet til ledelse og type.  Hver av de 16 Jung-typene har fått sitt eget kapittel hvor typen analyseres i ledelsesperspektiv, med styrker, potensielle fallgruver og mulige utviklingsområder.

Videre inneholder Ledertyper kapitler om viktige ledelsesutfordringer sett fra en typepsykologisk synsvinkel, bl.a. dynamikken mellom mest og minst brukte mentale funksjon, ledelse, type og motivasjon og ledelse og endringsprosesser. Ledertyper inneholder også en rekke spørsmål og øvelser egnet for både individuell refleksjon og gruppearbeid.

Personlighetstester

CPI

CPI er et instrument som en dynamisk og objektiv test av personlighet og atferd.  Testen beskriver et tydelig, kompleks portrett av en kandidats professjonelle og personlige stil. Mange satser på dette verktøyet for å:

 • rekruttere og utvikle talentfulle medarbeidere
 • utvikle ledere
 • skape effektive og produktive organisasjoner
 • sette sammen team og stimulere til effektivt samarbeid.

 

Spørsmålene er delt inn i 20 skalaer .

CPI er en veldokumentert personlighetstest, som er velegnet som utgangspunkt for:

 • Feedback til ledere og medarbeidere, når det gjelder sterke/svake sider
 • Karriererådgivning
 • Identifisering av lederpotensiale

 NEO PI-R

 

NEO PI-R (Costa & McCrae, 1992), som er en forkortelse for The Revised Neuroticism, Extraversion, Openness – Personality Inventory, var det første publiserte inventorium som ble utviklet for å måle femfaktormodellen for menneskets personlighet. De fem faktorene er Nevrotisisme, Ekstraversjon, Åpenhet for erfaringer, Medmenneskelighet og Planmessighet. NEO PI-R er basert på en hierarkisk modell hvor hver av de fem nevnte faktorene er definert av seks underordnede fasetter. NEO PI-R er oversatt til mer enn 40 språk, og er blant de mest brukte personlighetstestene på verdensbasis både i forskning og i anvendte sammenhenger.

Femfaktormodellen

NEO PI-R er konstruert for å måle femfaktormodellen for personlighet. Dette er en hierarkisk modell hvor menneskets personlighet beskrives av fem globale trekk, og hvor hver av disse trekkene igjen er forbundet med mer spesifikke trekk og disposisjoner som gjerne kalles fasetter (Costa & Widiger, 2002; McCrae & Allik, 2002; McCrae & Costa, 2003; Piedmont, 1998). Til tross for tilstedeværelsen også av kritiske synspunkter (for eksempel Block, 1995), synes enigheten omkring modellen å være økende. Man har funnet pålitelig samsvar mellom egne og andres vurderinger av personlighetsfaktorene, betydelige innslag av arvelighet i personlighet basert på tvillingstudier, høye test–retest-korrelasjoner over tidsrom på flere tiår, og høy krysskulturell stabilitet for faktormodellen. Femfaktormodellen synes å ha blitt en etablert standard i personlighetspsykologisk forskning. Nær sagt alle meta-analyser (statistiske oversiktsanalyser) innen området blir nå organisert etter denne modellen.

Arbeidsmiljøkartlegging og utvikling

Symbio Consult AS tilbyr undersøkelser som fokuserer innover i en organisasjon/bedrift. Bruksområder kan være i forbindelse med arbeidsmiljøundersøkelser og eller organisasjonsutvikling. Ferdig spørreskjema tilpasset nordiske forhold – psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet, samt fysisk arbeidsmiljø som opsjon  Undersøkelsen måler arbeidsmiljøfaktorer med betydning for jobbtrivsel, yteevne m.m.  Spørsmålene er grundig testet og validert av nordiske arbeidsmiljøforskere og anbefales av Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Benchmarking: I tilhørende arbeidsmiljørapport blir arbeidstakernes svar sammenlignet med arbeidstakere i andre (anonymiserte) organisasjoner. Benchmarkingmaterialet er 100% representativt ihht Statistisk Sentralbyrås bransjeinndeling

Opsjon: Fysisk-, ergonomisk- og kjemisk arbeidsmiljø, pluss individuell risikovurdering

Rapporter kan tas ut på alle nivåer (organisasjonsnivå, avdelingsnivå, gruppenivå m.m.)I rapporten gjøres det også en kvalifisert analyse av flere årsak/virkning-forhold med ulike fargekoder som visuelle indikatorer

Det finnes også en versjon av testen i individuelt format.  Individuell medarbeidertilfredshetsindikator kan brukes f.eks:  medarbeidersamtaler, langtidssykefravær, etc.

Man har også muligheten til å legge til egne spørsmål