Hvordan kartlegge og analysere arbeidsmiljø?

Young designer giving some new ideas about project to his partners in conference room. Business people discussing over new business project in office.

Mange søker etter hensiktsmessige måleverktøy for arbeidsmiljø.    Det finnes mange skjema som den enkelte bedrift har utviklet selv.  Det viser seg at dette ofte har mange feilkilder. På NHOs årskonferanse fokuserte direktør i Stami, Pål Molander, på hva som skaper gode arbeidsmiljø.  Stami har vært en viktig bidragsyter i utvikling av det store nordiske spørreskjemaet (QPSNordic) .

Symbio Consult AS  tilbyr et verktøy som er enkelt å bruke, kostnadseffektivt, og faglig godt forankret. Questalyze HR HMS er en web-løsning  basert på QPSNordic. I tillegg til å måle, så  analyseres kombinasjoner av svar i undersøkelsen. Man kan generere en rapport umiddelbart etter at undersøkelsen er gjennomført.  Analysen og rapporten hjelper gruppen til å sortere hva som er viktig å fokusere på med tanke på “bevarings-” og utviklings-faktorer”.

Bakgrunn og faglig forankring

Arbeidsforsknings-instituttene i norden har utviklet det “det store nordiske spørreskjema om arbeidsmiljø”.

QPSNordic er et generelt spørreskjema for å måle psykologiske, sosiale og organisasjonsmessige faktorer i arbeid, slik som egenskaper ved arbeidsoppgaver, organisasjonen og individuelle arbeidsrelaterte holdninger. QPSNordic måler faktorer som finnes i de fleste former for arbeid og på de fleste arbeidsplasser. Man bør vurdere om det finnes spesielle forhold, spesielle typer arbeid eller ytre faktorer (f eks den økonomiske situasjon) som gjør det nødvendig å supplere QPSNordic med tilleggsinstrumenter eller andre metoder.

QPSNordic kan anvendes som et forskningsinstrument eller som en ”survey-feedback”-metode i forbindelse med organisasjonsutvikling. QPSNordic er konstruert for å måle de ansattes oppfattelse av psykologiske, sosiale, og organisasjonsmessige arbeidsforhold med følgende målsettinger:

(1) å frembringe et grunnlag for organisasjonsutvikling og tiltak (intervensjon),

(2) å dokumentere endring i arbeidsforholdene, og for evaluering av resultater av intervensjoner i organisasjonen.

(3) å forske på sammenhenger mellom arbeid og helse, motivasjon, jobbtilfredshet, produktivitet, etc.

 

Questalyze HR/HMS – Måling og analyse basert på QPSNordic.

Questalyze® HR/HMS er en integrert del av Questalyze og er spesielt rettet mot undersøkelser som fokuserer innover i en organisasjon/bedrift: Arbeidsmiljøundersøkelser og organisasjonsutvikling.

Alternativ 1. Ferdig spørreskjema tilpasset nordiske forhold – psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet

  • Undersøkelsen måler arbeidsmiljøfaktorer med betydning for jobbtrivsel, yteevne m.m.
  • Spørsmålene er grundig testet og validert av nordiske arbeidsmiljøforskere og anbefales av Statens Arbeidsmiljøinstitutt
  • Benchmarking: I tilhørende arbeidsmiljørapport blir arbeidstakernes svar sammenlignet med arbeidstakere i andre (anonymiserte) organisasjoner. Benchmarkingmaterialet er 100% representativt ihht Statistisk Sentralbyrås bransjeinndeling

Alternativ2. Ferdig spørreskjema tilpasset nordiske forhold – psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet, samt fysisk arbeidsmiljø som opsjon

  • Opsjon: Fysisk-, ergonomisk- og kjemisk arbeidsmiljø, pluss individuell risikovurdering
  • Rapporter kan tas ut på alle nivåer (organisasjonsnivå, avdelingsnivå, gruppenivå m.m.)
  • I rapporten gjøres det også en kvalifisert analyse av flere årsak/virkning-forhold med ulike fargekoder som visuelle indikatorer
  • Medarbeidertilfredshetsindikator
  • Du har også muligheten til å legge til dine egne spørsmål

Sikkerhet/anonymitet

Arbeidsmiljøundersøkelsen Questalyze HR HMS er ekstra godt sikret mot at enkelpersoners svar blir identifisert. For eksempel er det ikke mulig å ta ut en rapport/analyse før minst fire medarbeidere har avgitt svar. Det er også teknisk umulig å koble avgitte svar opp mot faktorer som kan identifisere enkeltpersoners besvarelser (epost-adresse, ip-adresse m.m).

Hvem kan bli brukere?

Questalyze HR HMS kan benyttes både av praktikere og forskere . Verktøyet kan brukes for å undersøke sammenhenger mellom psykologiske og sosiale faktorer i arbeid på den ene side, og helse, jobbtilfredshet og motivasjon på den andre. Våre kunder er for eksempe.: Bedriftshelsetjenester, konsulenter, HR-avdelingeri  små og store virksomheter.

Ferdigheter og kunnskaper som kreves

Følgende ferdigheter og kunnskaper er nødvendige: (1) å kunne administrere metoden, (2) analysere data om psykologiske og sosial faktorer i arbeid, (3) undersøke sammenhenger mellom disse, helse og trivsel, og (4) presentere resultatene og (5) fortolke resultatene sammen med deltakerne.

Basiskunnskap om spørreundersøkelser som metode, fortolkning av statistiske analyser, samt forståelse av organisasjonsutvikling er nødvendig. Under tilbakemelding av resultater og funn er det nyttig å ha ferdigheter i å administrere gruppearbeid og forståelse av gruppedynamikk. Etiske vurderinger er viktig både i forskning og i organisasjonsutvikling. Den ansvarlige for undersøkelsen, enten det dreier seg om utviklingsarbeid eller vitenskap, må sikre konfidensialitet for alle individuelle deltakere.

Kurs

Symbio Consult AS tilbyr både åpne- og bedriftsinternekurs i bruk av verktøyet.  Det er også utarbeidet en arbeidshefte som kan benyttes ved tilbakemelding.

Ønsker du mer informasjon- bruk kontaktskjemaet på denne hjemmesiden.