Utnytt forskjellene

Styrken ligger i å forstå og å utnytte forskjellene

Læren om hva du foretrekker

Preferanselære har hjulpet millioner av mennesker over hele verden til å få innsikt om seg selv, og hvordan de samhandler med andre. Innsikten gir grunnlag for å utvikle hvordan de kommuniserer, lærer og jobber. Det gir et kraftig rammeverk for å bygge bedre relasjoner, drive positive endringer, nytte nyskapning og oppnå kvalitet.

Typeindikatorer gjør Carl Jungs teori om psykologisk typer både forståelig og svært praktisk. Man  måler menneskers bevissthet for egne preferanser. Preferanse betyr i denne sammenheng det en person foretrekker når vedkommende kan velge fritt.

Indikatoren måler preferanser langs fire “hovedlinjer” (dimensjoner) i personligheten med 8 preferanser fordelt på de 4 dimensjonene. Ut fra de 8 forskjellige preferansene viser typeforståelse for hver person en kombinasjon av 4 preferanser – den som personen foretrekker på hver dimensjon. Total sett framkommer 16 mulige ulike typer, som hver har sine unike særtrekk, sine sterke sider og sine mulige fallgruver.

Preferanseindikatoren er ikke en test …

Dette kraftige verktøyet blir ofte feilaktig referert til som Type-test eller personlighetstesten. Preferanseindikatoren er ikke en test, men et uttrykk for hvor bevisst vi er hva vi foretrekker.

Type Indikator er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy. Det vil si at indikatoren sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten at dette sorterer i “bra” eller “mindre bra”.  Indikatoren er basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om psykologiske typer.

Typeforståelse er enkel å bruke og lett å forstå. Den gjør det mulig å si noe om hva som er typisk for en person, dvs hva som faller naturlig for personen å gjøre (personens preferanse) i en gitt situasjon, uten at personen nødvendigvis behøver å opptre likt hele tiden.

Typeforståelse er nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen oppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt “finner tonen” med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med.

Typeforståelse er verdifull ved blant annet:

  • Karriereutvikling og karriererådgivning
  • Teamutvikling /avdeling/bedriftsutvikling
  • Lederutvikling
  • Salgs/servicetrening
  • Arbeidsmiljøutvikling
  • Konflikthåndtering
  • Kompetanseutvikling / personlig utvikling
  • Yrkesvalg

Noen begrensninger ved modellen:

•      Intet system kan annet enn antyde likheter og forskjeller mellom mennesker.Type Indikator er heller ikke noe unntak

•      Sier like lite om en hver persons unike personlighet som andre system

•      Alle voksne mennesker bruker mer eller mindre alle preferanser.

•      Likevel fratar ikke disse begrensningene typeindikatorens praktiske nytte

 

Jungs intensjon:

•      Ikke bare klassifisere mennesker i grupper

•      Mer å undersøke det vanskelige emnet ”personlighet” på en metodisk måte.

•      Typologi er først og fremst et kritisk verktøy for brukeren som trenger ”entydige” vinkler og retningslinjer.

•      Type Indikator  er på en måte et ”psykologisk kompass”.

 

Jung advarte mot:

•      ”Selv i medisinske kretser har det spredd seg den oppfatning av min terapiteknikk består i å presse klientene inn i systemet, og deretter gi dem tilhørende gode råd.

•      Jung sa:”Min typologi er mer et hjelpe-middel til å sortere et overveldende mengde psykologisk materiale, og ikke en framgangsmåte for å henge merkelapper på folk”

 

Type Indikator

•      Type Indikator er et enkelt og kraftfullt verktøy.

•      Hjelper oss til å forstå hvordan mennesker kan utvikle seg positivt- som individer, og i samarbeid med hverandre

 

Fordeler med Type Indikator

•      Enkel å bruke – enkel å forstå

•      Deler ikke inn i ”vinnere” og ”taper”-typer

•      Positivt menneskesyn som fundament

 

Type Indikator kan brukes til:

•      Identifisere styrker og utviklingsbehov

•      Legger til rette for å bedre samarbeid og kommunikasjon på arbeidsplassen

•      Håndtere konflikter konstruktivt

•      Skape gjensidig respekt og forståelse

•      Skape bedre resultat

 

Type Indikator faglig solid:

•      Tilfredstiller kvalitetskrav som stilles til psykologiske verktøy

 

Hvorfor bruke Type Indikator ?

•      Profesjonelt administrert, analysert og tolket

•      Indikerer den enkeltes preferanser

•      Verktøy som kan følge organisasjonen- blir bedre med bruk

 

Praktisk nytte:

•      Bedre motivasjon

•      Få et logisk ordnet modell på menneskelig atferd

•      Å forstå følelser ut fra et objektivt rammeverk

•      Kommunisere mer effektivt med andre

•      Å samarbeide bedre hjemme og på jobben

•      Forstå hvorfor noe er enkelt for noen, tyngre for andre

•      Å redusere uproduktive konflikter

•      Identifisere styrker og muligheter i gruppen

•      Å få en teori som er enkel å forstå.

 

Utviklingstendens og kritiske områder ved endring:

1  Hver tidsepoke må utvikle organisasjonsformer som passer

2  Den eneste måten er å forandre organisasjoner på er å forandre deres kultur, dvs de stilltiende verdiene og normene i organisasjonens dagligliv

3  Å gjøre dette krever en høy grad av sosial bevisshet hos organisasjonens medlemmer

 

Preferanseforståelse og Typeinnsikt kan bidra ved øke den sosiale bevissheten.

 

Type Indikator  og praktisk nytte:

–    øke selvforståelse

–    lære hvordan mennesker oppfatter tilgjengelig informasjon

–    sette pris på egne og andres evner og styrker

–    lære hvordan man kan utnytte hverandres styrker

–    bli oppmerksom på utviklingsbehov

 

Utvikling innen for områder som :

–    kommunikasjon

–    ledertrening

–    organisasjon og teambygging

–    salgskurs

–    konfliktmestring

–    med mer